Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązuje m.in. w szkołach i przedszkolach od 25 maja 2018 roku. Wspomniane placówki oświatowe przetwarzają dane osobowe dzieci, ich opiekunów, nauczycieli i pozostałych pracowników. W związki z tym musiały wprowadzić liczne zmiany organizacyjne i dostosować systemy informacyjnych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Aby zrozumieć wszystkie zawiłości związane z ochrona danych osobowych w przedszkolu i szkole, warto sięgnąć po nowoczesną publikację online, przygotowaną przez Oficynę LEX.

Prawo ochrony danych osobowych

Daje nam szereg praw, z których można skorzystać w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, by ich nie nadużywać. Zgodnie z RODO przysługują nam prawa do:

• uzyskania informacji,
• poprawiania danych,
• bycia zapomnianym,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• sprzeciwu,
• wniesienia skargi,
• sądowego środka ochrony prawnej,
• reprezentacji,
• odszkodowania,
• powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.

Dyrektor jest odpowiedzialny za przetwarzanie ochrony danych osobowych w przedszkolu. Zgodnie z Rozporządzeniem: przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pomoc dla dyrektorów szkół i przedszkoli

W ofercie Oficyny LEX możemy znaleźć m.in. publikację online związaną z ochroną danych osobowych w przedszkolu i szkole. Skierowana jest zarówno do dyrektorów publicznych, jak i niepublicznych placówek. Można z niej korzystać w każdej chwili na dowolnym urządzeniu mobilnym. Wyjaśnia, jakie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych spoczywają aktualnie na dyrektorze. Przedstawia zmiany w prawie oraz tłumaczy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dzieci i pracowników.